ESTATUTS

CAPITULO I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS

Art. 1º Denominació

Es constitueix l’Associació denominada ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE L’AUDIOVISUAL PER ALS NOUS TEMPS (AVANT) que s’acull al que es disposa en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que es disposa en l’article 22 de la Constitució, mancant d’ànim de lucre.

Art. 2º Personalitat Jurídica

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.

Art. 3º Domicili, durada i àmbit d’actuació

El domicili de l’Associació s’estableix a València calli Fragata, 6 Sota Esquerra codi postal 46009.

L’Associació es constitueix per temps indefinit; la seva dissolució es durà a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes continguts en aquests Estatuts.

L’Associació realitzarà principalment les seves activitats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i el seu àmbit sectorial és l’audiovisual.

Art. 4º Finalitats

Constitueixen les finalitats de l’Associació la representació, defensa, foment i promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i comercials, generals i comuns, dels seus associats en el sector audiovisual.

Art. 5º Activitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior, es realitzaran les següents activitats:

Fomentar la solidaritat entre els associats, promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.

Federar-se i/o confederar-se amb altres entitats propiciant en el si de les mateixes la coordinació i harmonització dels interessos empresarials en els temes que afecten al sector audiovisual.

Fomentar, establir i mantenir les pertinents relacions amb entitats nacionals i internacionals.

Col·laborar amb l’Administració en l’elaboració i redacció de la normativa i plans que afectin al sector audiovisual, realitzant recomanacions d’actuació davant els Poders Públics.

Representar i gestionar els interessos en el sector dels associats actuant com a interlocutor davant totes les instàncies, públiques o privades, i signant a aquest efecte convenis, acords i contractes.

La defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que li són propis, sent els mitjans típics d’acció la negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les administracions laborals.

Programar, coordinar i dur a terme les activitats o serveis assistencials i corporatius necessaris per aconseguir millores socials i econòmiques dels seus associats.

Contribuir al desenvolupament del sector audiovisual a nivell autonòmic.

Intervenir i dirimir en les qüestions pròpies de l’àmbit de l’Associació que es plantegin entre els associats a petició d’una de les parts.

Les que acordi l’Assemblea General de conformitat amb els presents Estatuts i en defensa dels interessos dels seus associats.

 

CAPITULO II.- PERSONES ASSOCIADES

Art. 6º Capacitat

Podran ser membres de l’Associació les persones físiques i jurídiques, que tinguin atribuïda la condició d’empresari conforme a l’article 1.2 del Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, l’activitat dels quals estigui inclosa en l’àmbit sectorial i territorial de l’Associació, i sempre que adquireixin la condició d’associat conforme al que es disposa en els articles següents.

La representació dels membres de l’Associació correspondrà al seu titular si es tracta d’un empresari individual, i excepte mandat o apoderament exprés de conformitat amb les disposicions següents. En el cas de les persones jurídiques, participaran en les activitats de l’Associació representades per les persones físiques designades pels seus òrgans de govern conformement als seus Estatuts. També podrà ser conferida la representació a un directiu, gerent o apoderat amb poder simple o mandat escrit.

Cada associat tindrà dos representants enfront de l’Associació i, si escau, en els òrgans rectors de la mateixa. Per realitzar un nou manament haurà de revocar prèvia o simultàniament algun dels dos primers. 8 18/10/2011

El mandat o poder conferit als directius, gerents o apoderats tindrà caràcter personal i *indelegable, i cessarà mitjançant comunicació per escrit a la junta Directiva, per part de l’associat *mandante. No podran ser representants dels associats les persones culpables en prohibició, incapacitat, incompatibilitat o inhabilitació per a l’exercici de la seva professió o comerç, mentre aquestes situacions estan vigents. La condició d’associat no és transmissible.

L’acord de la Junta Directiva haurà de ser ratificat en la primera reunió del la Assemblea General que se celebri. Els nous associats admesos provisionalment per la Junta Directiva, gaudiran fins a la ratificació de la seva admissió d’idèntics drets i obligacions que els associats de la categoria a la qual postulin, excepte el de vot en l’elecció dels membres de la Junta Directiva. En qualsevol cas, la condició d’associat provisional comportarà l’abonament de les quotes que procedeixin segons la seva classificació o categoria.

Art. 7º.- Adquisició de la condició d’associat.

Els empresaris que desitgin ser membres de l’Associació han de sol·licitar-ho per escrit remès al President, aportant la següent documentació:

  • Escriptura de constitució degudament inscrita en el cas de les persones jurídiques i NIF en el cas de les persones físiques.
  • Certificat de la *AEAT emès a data de la sol·licitud de la incorporació acreditatiu de l’alta en l’epígraf del *IAE corresponent a l’objecte social de l’associació.
  • Memòria de les seves activitats.
  • Declaració jurada de la no pertinença a una altra associació que desenvolupi la seva activitat en el mateix àmbit sectorial, producció audiovisual, i territorial.
  • Detall actualitzat de les circumstàncies relatives al domicili social, associats i els seus administradors.

En la següent reunió de la Junta Directiva, a la vista de la documentació presentada, es decidirà sobre les sol·licituds conforme als següents criteris:

  • Ubicació de l’entitat sol·licitant.
  • Desenvolupament de la seva activitat a la Comunitat Valenciana.
  • Participació en el seu accionariat d’institucions, ens o empreses públiques o privades de televisió i/o comunicació.

Que la seva trajectòria professional respete el codi deontològic de l’associació.

Art. 7º Drets de les persones associades

Els drets que corresponen a les persones associades són els següents:

A participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts. Per poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar culpable en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.

A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.

A ser sentides amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells i a ser informat dels fets que donin lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si escau, imposi la sanció.

A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estimi contraris a la Llei o als Estatuts.

A conèixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans de l’Associació. Així mateix tindran dret al fet que se’ls faciliti còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de l’Associació, si existís.

A consultar els llibres de l’Associació.

Gaudir de tots els avantatges i beneficis que li pugui proporcionar l’Associació.

Ser electors i elegibles per conformar els òrgans de govern o ocupar llocs de representació, sempre que compleixin amb les restants prescripcions establertes en els presents Estatuts.

Participar en els treballs, comissions, congressos i altres activitats per a l’estudi de temes d’interès del sector.

Protecció i empara per part de l’Associació en les seves actuacions professionals i comercials sempre que es refereixin a l’àmbit propi d’aquesta Associació.

Elevar iniciatives i propostes de reformes sobre els Estatuts, disposicions reguladores de caràcter intern o mesures amb vista a millorar el funcionament de l’Associació.

8º Deures de les persones associades

Els deures de les persones associades són:

Complir i acatar les Lleis i normes de l’Associació, així com els presents Estatuts, el Reglament de Règim Intern, el codi deontològic i els acords que vàlidament siguin adoptats pels Òrgans de Govern.

Exercir fidelment les obligacions inherents als càrrecs que ostentin.

Participar en l’elecció de representants i directius de l’Associació.

Respectar la lliure manifestació de parers i no entorpir, ni encara indirectament, les activitats de l’Associació.

Pagar les quotes, vesses i altres aportacions que, conformement als Estatuts, puguin correspondre a cada persona associada.

Assistir als actes associatius o a les reunions estatutàriament convocades, per si o representat vàlidament.

Procedir amb la major lleialtat i moralitat en les seves activitats empresarials podent sotmetre a la mediació i/o arbitratge de l’Associació les diferències que puguin produir-se amb qualsevol soci de la mateixa.

Adonar a l’Associació de qualsevol modificació que afecti a la titularitat jurídica, transformació, escissió o dissolució de l’empresa, activitat professional o qualssevol una altra circumstància, que pugui ser d’interès per a l’Associació.

Qualssevol uns altres que estableixi la Junta Directiva i siguin convenients per al compliment de les finalitats que l’Associació té establerts.

Ajustar la seva actuació a les disposicions estatutàries.

Art. 9º Pèrdua de la condició d’associat

Són causa de pèrdua de la condició d’associat:

La pròpia voluntat de l’interessat/a, comunicada per escrit a la Junta Directiva, sense que això els eximeixi de satisfer les obligacions que tinguin pendents amb la societat.

No satisfer les quotes fixades.

Separació forçosa, per acord de la Junta Directiva, concorrent alguna de les següents causes:

El cessament de l’activitat relacionada amb el sector audiovisual pel qual el soci es va incorporar a l’Associació, amb caràcter definitiu o permanent, deixant d’estar vinculat al sector.

L’incompliment dels presents Estatuts, de les normes i acords dels Òrgans de Govern de l’Associació, del Reglament de Règim Intern o del codi deontològic; si bé en aquest suposat la Junta Directiva podrà optar per requerir a l’infractor a fi que cessi en l’incompliment.

L´entorpiment deliberat de les activitats de l’Associació.

La falta de pagament de les quotes o vesses que la Junta Directiva o l’Assemblea General puguin establir.

Que l’associat incorri en causa de prohibició, incapacitat, incompatibilitat o inhabilitació per a l’exercici de la seva professió o comerç.

La variació o pèrdua d’alguns dels requisits o circumstàncies establerts en l’article 7 dels presents Estatuts, quan escaigui.

La separació forçosa serà precedida d’un expedient en el qual haurà de ser sentit l’interessat. Contra l’acord de la Junta Directiva cabrà recurs davant la primera Assemblea General que se celebri.

La Junta Directiva haurà d’informar en la propera Assemblea que se celebri de les baixes voluntàries i forçoses *habidas.

En el cas que la separació sigui voluntària s’estableix un termini de preavís o notificació escrita a l’Associació d’un mes.

Art. 10º Règim Sancionador

Es consideraran faltes comeses pels associats:

L’incompliment de les obligacions estatutàries o disposicions de caràcter intern que, si escau, es dictin.

La infracció de qualsevol acord adoptat pels òrgans de govern.

Les accions que atemptin al prestigi de l’Associació o d’algun dels seus membres.

Per a la instrucció del procediment la Junta Directiva designarà d’entre els seus membres una Comissió de Disciplina.

Aquesta Comissió estarà formada per un mínim de tres membres. Una vegada constituïda, informarà a la persona presumptament responsable dels corresponents fets i li concedirà tràmit d’al·legacions per escrit; a més, realitzarà quantes actuacions instructores resultin necessàries per a l’esclariment dels fets.

Després de l’anterior, la Comissió elaborarà un informe que remetrà a la Junta Directiva així com al presumpte responsable.

Les actuacions instructores han de finalitzar en el termini màxim d’un mes des de la constitució de la Comissió, i la Junta Directiva haurà de resoldre sobre si escau la imposició de sanció alguna en el termini màxim de quinze dies des de la remissió de l’informe.

Les sancions que podrà imposar la Junta Directiva es concreten en les següents:

Prevenció.

Cessament en els càrrecs directius de l’Associació.

Suspensió temporal de drets.

Expulsió de l’Associació.

La decisió de la Junta Directiva serà ratificada, modificada o anul·lada en la següent reunió de l’Assemblea General, en la qual, amb caràcter previ al seu pronunciament, se li concedirà nova audiència a l’associat.

 

CAPITULO III.- L´ÒRGAN DE GOVERN

Art. 11º L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els que encara estant presents s’hagin abstingut de votar.

Art. 12º Reunions de l’Assemblea

L’ordinària se celebrarà preceptivament una vegada a l’any, dins dels sis mesos posteriors al tancament de l’exercici, per examinar la memòria anual, la proposta d’activitats, el pressupost anual i la liquidació anual de comptes.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que sigui necessari, a requeriment d’un nombre de persones associades que representi, com a mínim, el trenta per cent de la totalitat.

Art. 13º Convocatòria de les assemblees

La convocatòria es realitzarà per la Junta Directiva, per pròpia iniciativa, o quan ho sol·licitin per escrit almenys el trenta per cent dels associats. Aquesta sol·licitud haurà de contenir l’ordre del dia proposat, veient-se obligat l’òrgan de govern a convocar l’Assemblea General en el termini d’un mes computat des de l’endemà en el qual es rebi la meritada sol·licitud.

Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com a extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es realitzessin, amb caràcter general, individualment a tots els membres de l’associació i amb almenys quinze dies d’antelació a la data de celebració de l’assemblea.

La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com també l’ordre del dia. Es remetrà la convocatòria al domicili o adreça de correu electrònic designat a aquest efecte per cada associat o, en defecte d’això, el que consti en la documentació de l’associació.

A criteri del president, en cas d’urgència o extraordinària necessitat degudament motivada, podrà ser convocada amb tres dies d’antelació a la seva celebració, observant tots els requisits previstos en els paràgrafs anteriors a aquest precepte.

A l’inici de les reunions de l’Assemblea General, seran designats el/la President/a i el/la Secretari/a de la mateixa.

El/la Secretari/a redactarà l’Acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’Acta de la reunió anterior a fi que s’aprovi o no.

Art. 14º Competències i validesa dels acords

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim d’un terç de les persones associades presents o representades; i en segona convocatòria, sigui el que sigui el nombre d’elles, s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Són competència de l’Assemblea General:

Controlar l’activitat de l’òrgan de representació i aprovar la seva gestió.

Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com la Memòria Anual d’activitats.

Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació complir les seves finalitats.

Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’associació.

Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

Triar i separar als membres de l’òrgan de representació.

  1. g) Adoptar els acords referents a:

Ratificar les altes d’associats o associades acordades per l’òrgan de representació i acordar amb caràcter definitiu les baixes de les mateixes.

Acordar la unió d’associacions, la integració en federacions o confederacions, la separació de les mateixes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.

Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública o d’interès públic de la Comunitat Valenciana.

Acordar la dissolució de l’Associació.

Modificació dels Estatuts.

Disposició i alienació de béns.

Remuneració, si escau, dels membres de l’òrgan de representació.

Aprovar el Reglament de Règim Intern de l’Associació i la seva possible modificació.

Qualsevol altra que no correspongui a un altre òrgan de l’Associació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superin als negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat, els acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels Estatuts, acords sobre assumptes no inclosos en l’ordre del dia fixat, aprovació o modificació de les normes internes de l’associació, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l’òrgan de representació, sempre que s’hagi convocat específicament amb tal objecto l’assemblea corresponent.

Art. 15º Delegació de vot

Els associats podran delegar els seus vots solament a favor d’un altre membre de l’Associació, havent de constar la delegació del vot efectuada per escrit amb indicació de les dades personals del *delegante i del representat.

La delegació de vots només serà vàlida per a la convocatòria per la qual s’expedeixi, no podent-se representar a més de tres associats alhora.

La presència de l’associat *delegante en la reunió de l’Assemblea deixa sense efecte la delegació efectuada.

Art. 16º Actes

De totes les reunions s’aixecarà l’acta en la qual han de constar les persones assistents, els assumptes tractats, tant els inclosos en l’ordre del dia com els quals no ho estiguessin, les circumstàncies de lloc i temps, les principals deliberacions i els acords adoptats.

Qualsevol persona assistent a la reunió de l’Assemblea tindrà dret a sol·licitar la incorporació de la seva intervenció o proposta en l’acta.

L’acta serà sotmesa a la seva aprovació a continuació d’haver-se celebrat aquesta, en el termini màxim de dos mesos següents pel President i dos interventors designats en l’Assemblea General, o, si escau, en la propera reunió de l’Assemblea

Art. 17º Impugnació dels acords

Els associats podran impugnar els acords de l’Assemblea general que siguin contraris a la Llei o els Estatuts dins del termini de trenta dies explicats des de l’endemà de l’adopció de l’acord o acords en qüestió.

Estarà legitimat per a la impugnació, aquell associat que no hagi assistit a la reunió de l’Assemblea General en la qual s’ha adoptat l’acord o que hagi votat en contra de l’acord constant en acta la seva oposició.

La impugnació s’ha de formular davant la Junta Directiva mitjançant escrit degudament fonamentat dirigit al seu President.

La Junta Directiva serà l’encarregada de resoldre sobre la impugnació presentada en el termini d’un mes des de l’endemà la seva recepció, havent de comunicar la decisió a l’Assemblea General, en la propera reunió o en el termini d’un mes en el cas que es tracti d’un assumpte d’especial transcendència, a fi que l’Assemblea procedeixi si escau a la seva ratificació.

 

CAPITULO IV.- L´ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Art. 18º Composició de l’òrgan de representació

L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan de representació denominat Junta Directiva, format per tretze membres: el/la President/a, quatre Vicepresidents (Animació, Publicitat, Cinema i Televisió, Multimèdia), sis vocals, un secretari i un tresorer.

L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar culpable en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent, resultant triats per als càrrecs de President/a, Secretari/a, Tresorer/a i vocals els candidats que hagin obtingut major nombre de vots i per aquest ordre.

Els càrrecs de President/a, Secretari/a i Tresorer/a han de recaure en persones diferents. L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Art. 19º Durada del mandat en l’òrgan de representació

Els membres de l’òrgan de representació, exerciran el càrrec durant un període de 3 anys, i podran ser reelegits un màxim de dues legislatures consecutives.

El cessament en el càrrec abans d’extingir-se el terme reglamentari podrà deure’s a:

Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es raonin els motius.

Malaltia que incapaciti per a l’exercici del càrrec.

Causar baixa com a membre de l’Associació.

Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produeixin en l’òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebri. No obstant això, l’òrgan de representació podrà explicar, provisionalment, fins a la propera Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Art. 20º Competències de l’òrgan de representació

L’òrgan de representació posseeix les facultats següents:

Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i portar a terme l’adreça i l’administració de la manera més àmplia que reconegui la llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General estableixi.

Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant els organismes públics, per a l’exercici de tota classe d’accions legals i per interposar els recursos pertinents.

Resoldre sobre l’admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots els associats.

Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagin de satisfer.

Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s’adoptin, es compleixin.

Comunicar al Registre d’Associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General en el termini d’un mes.

Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.

Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.

Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i adonar d’això en la primera Assemblea General subsegüent.

Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica en aquests estatuts a l’Assemblea General.

Art. 21º Reunions de l’òrgan de representació

L’òrgan de representació, convocat prèviament per el/la President/a o per la persona que li substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de l’òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, podent excusar la seva assistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l’assistència del President/a i del Secretari/a o de les persones que els substitueixin.

En l’òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del President/a serà de qualitat.

Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió del mateix, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui.

Art. 22º El/la President/a

President/a de l’Associació també serà President/a de l’òrgan de representació.

Són pròpies del President/a, les següents funcions:

Les d’adreça i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.

La presidència i l’adreça dels debats dels òrgans de govern i de representació.

Signar les convocatòries les reunions de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.

Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari/a de l’Associació.

Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o l’òrgan de representació.

Al President/a ho substituirà, en cas d’absència o malaltia, algun dels Vicepresidents/as que s’hagin designat en la junta constituent de l’associació.

Art. 23º El Tresorer

Tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, conforme es determina en l’article 17 d’aquests Estatuts. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l’òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament per el/la President/a.

Art. 24º El Secretari

Secretari/a deu custodiar la documentació de l’Associació, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, així com tenir actualitzada la relació dels associats.

 

CAPÍTOL V EL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 22º Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d’aquesta Associació està valorat en zero euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de:

De les quotes que fixi l’Assemblea General als seus membres.

De les subvencions oficials o particulars.

De donacions, herències o/i llegats.

De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir.

Art. 23º Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment de les finalitats de l’Associació, sense que càpiga en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquin amb aquells amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seva cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Art. 24º Quotes

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o vesses, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General a proposta de l’òrgan de representació.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic quedarà tancat el 31 de gener de cada any.

Art. 25º Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, ha de figurar la signatura del President/a, del Tresorer/a i del Secretari/a.

Per poder disposar de fons, seran suficients dues signatures, de les quals, una serà necessàriament la del Tresorer/a o bé la del President/a.

 

CAPITULO VI.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 26º Causes de Dissolució i lliurament del romanent

L’Associació es dissoldrà:

Si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per a aquesta fi i amb el vot favorable de la més de la meitat de les persones presents o representades.

Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.

Per sentència judicial ferma.

Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres.

Art. 27º Liquidació

La dissolució de l’associació obre el període de liquidació, fins a la fi del com l’entitat conservarà la seva entitat jurídica.

Els membres de l’òrgan de representació al moment de la dissolució es converteixen en liquidadors, tret que l’Assemblea General designi a uns altres, o ben els que el jutge, si escau, acordi en la seva resolució judicial.

Correspon als liquidadors:

Vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació i portar els seus comptes.

Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin precises per a la liquidació.

Cobrar els crèdits de l’associació.

Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

Aplicar els béns sobrants de l’associació a les finalitats previstes pels Estatuts, a excepció de les aportacions condicionals.

Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre corresponent.

En cas d’insolvència de l’associació, l’òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant el jutge competent.

El romanent net que resulti de la liquidació es destinarà directament a una obra social determinada per l’Assemblea General.

Les persones associades no responen personalment dels deutes de l’associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obrin en nom i representació de l’associació, respondran davant aquesta, davant els associats i davant tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, *culposos o negligents.

 

CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Art. 28º Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguin sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de l’associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat al que es disposa per la Llei 60/2003, de 23 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts o voluntàriament per mediació, conforme a l’establert en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

(2)

Nota (1) “Màxim 5 anys, d’acord amb el que es disposa en l’article 44 de la Llei 14/2008.

Nota (2) D’acord amb el que es disposa en l’article 13 de la Llei 14/2008 “els Estatuts han d’estar signats per qui indiquin els propis Estatuts o, en defecte d’això, per totes les persones associades fundadores o bé, per qui ostenti la presidència o la secretaria de l’Associació”.

 

NOTES ACLARIDORES PER EMPLENAR ELS ESTATUTS

Art. 1.- La denominació no podrà incloure terme o expressió que indueixi a error o confusió sobre la seva pròpia identitat i especialment mitjançant l’adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i similars propis de persones jurídiques diferents, siguin o no de naturalesa associativa. No són admissibles expressions contràries a les lleis o que puguen suposar vulneració dels drets fonamentals de les persones. Tampoc podrà coincidir o assemblar-se de manera que pugui crear confusió amb cap prèviament inscrita, ni amb qualsevol altra persona jurídica pública o privada, ni amb entitats preexistents, ni amb persones físiques, salvo amb el consentiment exprés de l’interessat o els seus successors, ni amb una marca registrada notòria, tret que se sol·liciti pel titular de la mateixa o amb el seu consentiment. (Art. 8 Llei 1/2002). De la mateixa manera no seran admissibles denominacions que incloguin referències a alguna demarcació territorial determinada amb valor o abast legals o usuals, quan impossibiliti la seva utilització per altres associacions que poguessin constituir-se en la mateixa demarcació (Art. 14 Llei 14/2008).

Art. 3.- Calle, plaça, numero, localitat, codi postal i província. Podrà ser el de la seu del seu òrgan de representació, o ben aquell on desenvolupi principalment les seves activitats. (Art. 9 Llei 1/2002). Especificar si el seu àmbit d’actuació és: local, provincial, autonòmic o nacional. El domicili pot establir-se al propi centre escolar.

Art. 4.- Les finalitats hauran de descriure’s de forma precisa, procurant que dels mateixos es desprengui la naturalesa de l’associació, evitant utilitzar expressions o paraules que puguin induir a confusió.

Art. 5.- Les activitats necessàries per al compliment de les finalitats hauran de descriure’s de forma precisa, per exemple: reunions, concerts, conferències, etc.

Art. 15.- Nom que se li dóna a l’Òrgan de representació. Per exemple: Junta Directiva, Junta de Govern, Comitè de direcció, etc. Relacionar la resta dels càrrecs de l’òrgan de representació. Per exemple: Vicepresident, Secretari, Tresorer, Comptador, Bibliotecari, Vocals, etc. En el cas que existeixin vocals haurà d’especificar-se el nombre dels mateixos.

Art. 16.- Especificar nombre d’anys, sense que pugui excedir d’un termini de cinc anys (art. 44 Llei 14/2008).

Art. 22.- Indicar la quantia del patrimoni inicial. Si es manca, posar ZERO.

Art. 24.- Data aproximada de l’any. És convenient que sigui propera a la data de convocatòria de l’assemblea general anual, amb la finalitat de que es pugui acudir a la mateixa i aprovar els comptes.

Art. 27.- Especificar l’Entitat Pública o Privada, sense ànim de lucre, a la qual es dediqui el possible romanent i que no desvirtuï el caràcter no lucratiu de l’entitat.

NOTA: D’acord amb el que es disposa en l’article 13 de la Llei 14/2008 “els Estatuts han d’estar signats per qui indiquin els propis Estatuts, o en defecte d’això, per totes les persones associades fundadores o bé, per qui ostenti la presidència o la secretaria de l’associació”.