COM ASSOCIAR-SE

Les empreses productores o empresaris independents que desitgin ser membres de l'Associació hauran de sol·licitar-ho a l'email info@avantproductors.org des d'on se'ls remetran els impresos per emplenar juntament amb la següent documentació:
Sol·licitud d'adscripció remès a la Junta Directiva (Annex I)
Còpia de les escriptures de constitució degudament inscrita en el cas de les persones jurídiques i NIF en el cas de les persones físiques.
Certificat de la AEAT emès a data de la sol·licitud de la incorporació acreditatiu de l'alta en l'epígraf del IAE corresponent a l'objecte social de l'associació (Grup IAE 961)
Fitxa amb les dades actualitzades relatives al domicili social, associats i els seus administradors. (Annex II)
Memòria de les seves activitats. (Annex III)
Declaració jurada de la no pertinença a una altra associació que desenvolupi la seva activitat en el mateix àmbit sectorial, producció audiovisual, i territorial. (Annex IV)
Cartes d'almenys 5 associats d'AVANT avalant la sol•licitud.
Tots els documents es presentaran digitalitzats, degudament emplenats i segellats, a través del mateix correu electrònic -no admetent-se una altra forma de registre- en el termini de 15 dies des de la data de la sol·licitud d'adscripció, a excepció del certificat de la AEAT, per al qual es disposarà de 30 dies a partir d'aquesta mateixa data. La presentació d'aquesta documentació no implica l'adscripció, ja que la sol·licitud ha de ser aprovada -en primera instància- per la Junta Directiva i -en segona- per l'assemblea, on la sol·licitud haurà d'aconseguir el suport de més de la meitat dels associats presents. Tot aquest procés pot durar un termini màxim de 2 mesos.